Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden van Piano’s Van de Winkel bvba.
een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Dilbeek (hierna te noemen PVDW).

 1. Prijsopgaven, Prijzen en kosten
1.1 De verkoopovereenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn afgesloten op basis van de prijzen geldend op de dag dat de bestelling van de koper wordt bevestigd. 
1.2 Elke verkoopovereenkomst ondertekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet en ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald.

 2. Levering
2.1 De koper is verplicht de goederen af te nemen die op zijn verzoek werden besteld. 
2.2 Indien deze goederen niet worden aanvaard, heeft PVDW de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de vastgestelde verkoopprijs, en dit als van rechtswege verworven.

 3. Overmacht
3.1 In geval van overmacht veroorzaakt door wanprestatie van de leveranciers/fabrikanten, vertragingen in het vervoer, stakingen, uitsluiting, oorlog, overstroming en in het algemeen elke omstandigheid die niet redelijkerwijze aan PVDW kan worden toegerekend, heeft PVDW te allen tijde het recht de verkoop te annuleren en is PVDW ontslagen van elke andere verplichting. 
3.2 In geval van overmacht heeft de koper geen recht op schadevergoeding of enigerlei andere vordering jegens PVDW.

 4. Intrest voor te late betaling
4.1 Elke factuur die niet binnen de maand na ontvangst betaald wordt, zal van rechtswege 15% per jaar opbrengen, zonder voorafgaande verwittiging, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. 
4.2 Bovendien wordt bij niet-betaling binnen de maand na factuurdatum, het factuurbedrag vermeerderd met een forfaitaire en ondeelbare vergoeding van 20% met een minimum van 75 € voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek. 
4.3 In geval van betaling op termijn, zal niet-betaling van de prijs of het verschuldigde saldo op een vervaldag, deze prijs of dit saldo onmiddellijk en volledig opeisbaar maken. Bovendien zal deze prijs of dit saldo van rechtswege 15% per jaar opbrengen, zonder voorafgaande verwittiging, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. Bovendien wordt bij niet-betaling op de vervaldag, de prijs of het verschuldigde saldo vermeerderd worden met een forfaitaire en ondeelbare van 20%, met een minimum van 75 € voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Deze clausule wordt door de koper aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek. 
4.4 In geval van niet-betaling van onze facturen op de overeengekomen vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. De verkoper zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de koper, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.

 5. Eigendomsvoorwaarden
5.1 Bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven alle geleverde goederen eigendom van PVDW tot de volledige verkoopprijs en alle goederen die verschuldigd betaalbaar zijn in verband met de verkoop, zijn voldaan. 
5.2 De koper is niet gerechtigd goederen waarvan de verkoopprijs nog niet volledig voldaan is aan derden in onderpand te geven of de eigendom van bedoelde goederen tot zekerheid over te dragen.
5.3 De koper verbindt zich er jegens PVDW toe de goederen in goede staat te houden tot ze volledig zijn betaald.
5.4 PVDW heeft het recht, zonder daar evenwel verplicht toe te zijn, de goederen terug te nemen en de koper is verplicht de goederen terug te sturen naar PVDW op diens verzoek, indien de volledige  verkoopprijs niet binnen 90 dagen is voldaan. 
De vervoerskosten komen ten laste van de koper.


 6. Klachten
6.1 Klachten, uitgezonderd die welke verband houden met de waarborg, moeten schriftelijk binnen acht dagen na de factuurdatum aan PVDW zijn voorgelegd, bij ontstentenis waarvan de koper geacht wordt de geleverde goederen te hebben aanvaard.
6.2 Klachten betreffende geleverde goederen geven de koper niet het recht de betaling daarvoor volledig of gedeeltelijk op te schorten.

 7. Aansprakelijkheid
7.1 PVDW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade of winstderving geleden in verband met door PVDW geleverde goederen.

8. Waarborg
 8.1 Titularis. Dit waarborgbewijs behoort toe aan de titularis van de factuur.
 8.2 Waarborgtermijn.
8.2.1. De waarborg geldt – tenzij anders beschreven in de verkoopovereenkomst of op de voorzijde van deze factuur – voor een duur van vijf jaar ingaande vanaf de datum van verkoop van het instrument en geldt voor het op de voorzijde van deze factuur beschreven instrument.
8.2.2 De duur van deze waarborg kan in geen geval en onder geen enkele voorwaarde verlengd, noch vernieuwd worden.
 8.3 Waarborgvoorwaarden.
8.3.1 Het op de voorzijde van deze factuur beschreven instrument is met de grootste zorg vervaardigd met gebruikmaking van deugdelijke materialen van hoge kwaliteit. Het instrument werd onderworpen aan een streng nazicht bij de fabricatie en werd eveneens door PVDW op zijn correcte werking getest. Het instrument wordt dus in een optimale staat ter beschikking van de koper gesteld.
8.3.2 Mochten zich desondanks gedurende de waarborgperiode beschreven onder 8.2.1 gebreken voordoen die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten, dan zal de koper zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de vijftien dagen na de vaststelling ervan, deze gebreken per aangetekend schrijven aan PVDW bekend maken, op straffe van verval van deze garantie.
8.3.3 Uitsluitend PVDW is bevoegd om het onderzoek in te stellen van gebreken die het gevolg  kunnen zijn van fabricage- of materiaalfouten en om er de oorzaak en de aard van te bepalen. In  geval een koopvernietigend gebrek wordt vastgesteld, zal enkel PVDW kunnen oordelen of het beschadigde instrument vervangen, dan wel hersteld dient te worden. Slechts indien uit het onderzoek zou blijken dat het gebrek een gevolg is van een fabricage- of materiaalfout, zal aan dergelijke gebreken worden verholpen zonder berekening van werkloon, materialen of onderdelen aan de koper.
 8.4 Risico’s en kosten welke niet door de waarborg gedekt worden.
8.4.1 De waarborg vervalt, indien tijdens de waarborgperiode vastgesteld wordt dat het instrument het voorwerp heeft uitgemaakt van één of meerdere onderhoudsbeurten en/of herstellingen uitgevoerd door een technicus vreemd aan of niet erkend door PVDW. Bovendien kan PVDW in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken veroorzaakt door interventies uitgevoerd aan het instrument door een technicus vreemd aan of niet erkend door PVDW. De waarborg vervalt indien er meer dan één jaar verstreken is sinds het laatste bezoek van PVDW of van een door PVDW erkende technicus.
8.4.2 Bij verhuizing van het instrument tijdens de waarborgperiode, zal geen enkel gebrek of schade ten gevolge van zijn vervoer, door deze waarborg gedekt kunnen worden. Alle risico’s voortvloeiend uit het vervoer van het instrument zijn ten laste van de koper.
8.4.3 Worden niet door deze waarborg gedekt :
a. de vervoerkosten van welke aard dan ook, zowel bij het halen van het instrument bij de koper in geval van herstelling, als bij het terugbrengen ervan naar de koper na de herstelling van het instrument;
b. het geheel van technische zorgen vereist voor het regelmatige onderhoud van het instrument door PVDW, zoals ondermeer stemming, regeling, harmonisatie, vervangen van gebroken snaren,…
c. normale slijtage;
d. gebreken van welke aard dan ook, veroorzaakt door inadekwaat gebruik of onjuiste behandeling van het instrument;
e. de houdbaarheid van het politoer en van de afwerking van het meubel zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, alsook van het toetsenbeleg.
 8.5 Door de koper in acht te nemen voorzorgsmaatregelen
8.5.1 De koper dient er zorg voor te dragen dat het instrument in een droge ruimte staat waar het  tegen vocht, tocht en te grote hitte wordt beschermd. De waarborg vervalt indien het instrument zich in een lokaal bevindt waarvan de verwarming door straling gebeurt of indien een te hoge verwarmingsgraad, vochtigheidsgraad of uitdroging van de omringende lucht aan de oorsprong ligt van de schade.
8.5.2 Een gebruiksaanwijzing uitgegeven door PVDW wordt bij de verkoop of bij de levering van het  instrument aan de koper bezorgd. Bij niet-ontvangst zal de koper uiterlijk acht dagen na de levering PVDW hiervan op de hoogte brengen. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de richtlijnen ervan, op straffe van verval, strikt te zullen naleven.
 8.6 Varia
8.6.1 Verloren of zoekgeraakte waarborgbewijzen worden niet vervangen. Slechts dit originele waarborgbewijs, of desnoods een gelegaliseerde kopie ervan, zal het enig bewijs vormen van de  toegestane waarborg.
8.6.2 Op PVDW rust geen andere aansprakelijkheid dan deze die voortvloeit uit dit waarborgbewijs.

 9. Slotbepalingen
9.1 PVDW heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te veranderen of correcties aan te brengen.
9.2 In geval één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of niet- afdwingbaar zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In dit  geval heeft PVDW het recht de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarvan de economische strekking zo dicht mogelijk bij die van de  oorspronkelijke bepaling zal liggen.
9.3 Slechts de Rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen.